1.Dr. Ravindra K.Singh

2.Dr. R.K Tripathi

3.Dr.(Mrs) Shubhi Purwar

4.Dr. Paulson Samuel

5.Dr. Asheesh K. Singh

6.Dr. Rajesh Gupta

7.Dr. Nand Kishor

8.Dr. Richa Negi

9.Dr. Nitin Singh

10.Dr. S.R. Mohanty

11.Dr. Deepak Kumar

11.Dr. Navneet Kumar Singh

12.Dr. Niraj Kumar Choudhary

13.Dr. M. Venkatesh Naik

14.Dr. Prashant Kumar Tiwari

15.Dr. Saumendra Sarangi

16.Dr. Dipayan Guha

17.Dr. Indrajeet Sarkar

18.Dr. Deepak M.

19.Dr. Suman M.